Volte pro řešení místní dopravy místo dálnice D3

Volte pro řešení místní dopravy místo dálnice D3

Ohodnotili jsme programy politických stran s volebním potenciálem nad 5% a přinášíme vám žebříček, který ukazuje, zda budou dle volebních programů řešit přednostně přivedení tranzitní
Read More
Nenechte se oklamat

Nenechte se oklamat

V nedávných dnech byl na obce doručen dopis od společnosti Pragoprojekt, který zastupuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve věci přípravy středočeské dálnice D3.  Pragoprojekt žádá
Read More
Alternativní řešení dopravních problémů území dotčeného středočeskou dálnicí D3

Alternativní řešení dopravních problémů území dotčeného středočeskou dálnicí D3

Vysvětlivky: (značka + SO) silniční obchvaty obcí na prioritních silnicích: Benešov - severovýchodní obchvat města spojující silnici I/3 se silnicí 112 na Vlašim. Řešení je připraveno,
Read More
Stručná informace AD3 pro starosty, zastupitele a veřejnost

Přečtěte si hlavní mýty o dálnici a argumenty, které je vyvrací…


CHCETE, ABY SE VAŠIMI PROBLÉMY ZABÝVALO ZASTUPITELSTVO?

V zákoně o obcích m.j. stojí:
Občané obce 
§ 16 
(1) Občanem obce je fyzická osoba, která 
a) je státním občanem České republiky, a 
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.6) 
(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo 
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených 
zvláštním zákonem,7) 
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,8) 
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím 
řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, 
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za 
uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo 
ústně na zasedání zastupitelstva obce, 
e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý 
kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do 
usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a 
pořizovat si z nich výpisy, 

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné 
působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost 
podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich 
zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, 
nejpozději do 90 dnů, 

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je 
vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost 
zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. 

Nic se tam nepíše o tom, jak mají být občané identifikování na 
rozdíl od petičního zákona, který to specifikuje. V petičním zákoně je 
však pouze nárok na odpověď do 30 dnů, nikoli projednání. 

Čtěte instrukce na http://frankbold.org/poradna/ kategorie/petice-a- shromazdovani/dotaz/kolik- podpisu-musi-mit-petice 


Byli jste vyzváni jakoukoliv institucí (firmou, úřadem či fyzickou osobou) k odprodeji vašeho pozemku či strpění záboru?

Čtěte další informace na našem webu.


ŘEKNĚTE NE ŠPATNÉMU PROJEKTU STŘEDOČESKÉ D3 ! POŽADUJTE UŽITEČNĚJŠÍ VĚCI …

  • chytrou a dostupnou veřejnou dopravu
  • výstavbu dalších jízdních pruhů, obchvatů obcí a mimoúrovňových křižovatek na silnici I/3
  • kvalitní místní silniční síť pro lidi, ne pro zahraniční kamiony…

ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3 je iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, kteří usilují o kvalitní řešení dopravní obslužnosti jižní části středních Čech při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí všech obyvatel. Nesponzoruje nás žádná politická strana ani zájmová skupina.