K hlukové normě a kterak z důležitých šetření udělat bezcenný cár papíru.

K hlukové normě a kterak z důležitých šetření udělat bezcenný cár papíru.

Globální obchod na silnicích a zisky spekulantů na úkor zdraví a pohody obyvatel ČR. Současná česká legislativa dokonce ani neumožňuje chránit zdraví obyvatel dle doporučení
Read More
Experti na liniové stavby posoudili dokumentaci k dálnici pro vybrané obce

Experti na liniové stavby posoudili dokumentaci k dálnici pro vybrané obce

V uplynulých týdnech dokončilo ŘSD projektovou dokumentaci SD3 pro územní řízení, zaslalo ji dotčeným obcím a žádalo po nich stanovisko - souhlas s umístěním dálnice
Read More
Agrofert má u MŽP větší váhu než občané obcí?

Agrofert má u MŽP větší váhu než občané obcí?

Když jde o zdroje pitné vody pro občany, tak dálnici zdržují ekoteroristi. Když jde o soukromý majetek koncernu, není silnice možná?! https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/vychodni-tangenta-ma-necekany-problem-vodu-pro-olmu-20171029.html
Read More
Stručná informace AD3 pro starosty, zastupitele a veřejnost

Přečtěte si hlavní mýty o dálnici a argumenty, které je vyvrací…


CHCETE, ABY SE VAŠIMI PROBLÉMY ZABÝVALO ZASTUPITELSTVO?

V zákoně o obcích m.j. stojí:
Občané obce 
§ 16 
(1) Občanem obce je fyzická osoba, která 
a) je státním občanem České republiky, a 
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.6) 
(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo 
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených 
zvláštním zákonem,7) 
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,8) 
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím 
řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, 
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za 
uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo 
ústně na zasedání zastupitelstva obce, 
e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý 
kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do 
usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a 
pořizovat si z nich výpisy, 

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné 
působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost 
podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich 
zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, 
nejpozději do 90 dnů, 

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je 
vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost 
zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. 

Nic se tam nepíše o tom, jak mají být občané identifikování na 
rozdíl od petičního zákona, který to specifikuje. V petičním zákoně je 
však pouze nárok na odpověď do 30 dnů, nikoli projednání. 

Čtěte instrukce na http://frankbold.org/poradna/ kategorie/petice-a- shromazdovani/dotaz/kolik- podpisu-musi-mit-petice 


Byli jste vyzváni jakoukoliv institucí (firmou, úřadem či fyzickou osobou) k odprodeji vašeho pozemku či strpění záboru?

Čtěte další informace na našem webu.


ŘEKNĚTE NE ŠPATNÉMU PROJEKTU STŘEDOČESKÉ D3 ! POŽADUJTE UŽITEČNĚJŠÍ VĚCI …

  • chytrou a dostupnou veřejnou dopravu
  • výstavbu dalších jízdních pruhů, obchvatů obcí a mimoúrovňových křižovatek na silnici I/3
  • kvalitní místní silniční síť pro lidi, ne pro zahraniční kamiony…

ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3 je iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, kteří usilují o kvalitní řešení dopravní obslužnosti jižní části středních Čech při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí všech obyvatel. Nesponzoruje nás žádná politická strana ani zájmová skupina.