Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle

Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) souhlasné stanovisko s prodloužením platnosti EIA k záměru výstavby D3 – Středočeská část ze dne 2. února 2012. Pomineme-li skutečnost, že toto stanovisko bylo vydáno čtyři měsíce po datu platnosti EIA ze dne 2.2. 2012, která byla 5 roků, má tento nový dokument i více zajímavých bodů.

Po prostudování dokumentu ze dne 2.6.2017 jsem nabyl dojmu, že se snad MŽP situací vůbec nezabývalo a k posouzení mu stačil dokument s názvem „Srovnávací studie, D3 Středočeská část, vydaná Pragoprojektem a.s. (únor 2017) a další studie, které rovněž připravil Pragoprojekt v průběhu měsíce dubna a května 2017, tedy též po době platnosti původní EIA.

Dá se tedy říci, že na základě posouzení situace, jak ji předložil Pragoprojekt, dospělo MŽP k závěru, že u záměru D3 Středočeská část nedošlo k podstatným změnám realizace záměru a prodloužilo platnost EIA ze dne 2.2. 2012 o pět let, tedy do 1. února 2022.

Budeme-li pokračovat ve čtení dokumentu, dozvíme se např., že

  • u některých výpočtových bodů nezaručily plnění hygienických limitů hluku ani navržené protihlukové stěny,
  • nová měření hluku nebyla v rámci žádosti o prodloužení stanoviska EIA provedena,
  • v dotčeném území došlo od doby posouzení vlivu na životní prostředí k mírnému zvýšení hlukové zátěže,
  • současné dopravní zatížení bylo vypočteno z výsledků CSD v roce 2005 a 2010, a tak dále.

Původní EIA sama stála na podkladech z let cca 2000 – 2010. Že by se za 17 let v dotčeném regionu nic nezměnilo?!

Podstatných změn je při tom v území dost, a některé jsou mimořádně významné. Především to je kritický úbytek vody. Na vážnost situace v celé ČR upozorňují vědci, klimatologové a dokonce i MŽP ústy ministra Richarda Brabce. Uvažovaná dálnice zdroje vody přímo ohrožuje a bude mít negativní vliv na vodní režim krajiny.

Kromě nedostatku vody pro obce a vysychání krajiny se dále zvýšilo ohrožení půdy erozí a ohrožení dalšími projevy probíhající klimatické změny. Tyto obecně znějící formulace v sobě mohou skrývat doslova fatální důsledky – od katastrofální zemědělské neúrody, dlouhodobé nedostupnosti vody pro lidi i další organismy, rozmach infekcí a šíření škodlivých organismů v důsledku stresu a nízkého obsahu vody v tocích, nádržích, možné enormní škody způsobené přívalovými dešti, sesuvy a půdními splachy při nenadálých přívalových deštích, bleskové povodně, ohrožení zdraví, životů a majetku v důsledku většiny jmenovaných faktorů, ekonomické škody a mnohé další nepřímé důsledky.

Přitom stavba dálnice D3 ve více obcích nejen ohrozí, ale zničí celý systém hospodaření s vodou, jako je tomu např. v obci Tisem, ale i v dalších obcích. Přímo do míst, kde má obec silné zdroje vody, jsou v Tismi naplánovány retenční nádrže pro odpadní vodu ze dvou mostů. Samozřejmě voda znečištěná solí i ropnými látkami zdroje zničí, nejen prameny, ale i potoky, a tato voda poteče do Tisemského potoka a dále do Janovického a poté do Sázavy. Podle sdělení zástupců ŘSD zde nikdy nebyl prováděn hydrogeologický průzkum. Tato situace je nejen zde, ale i v dalších obcích. Sliby že podél dálnice bude přivedena voda z dálkových přivaděčů lze považovat spíše za nepovedenou pohádku. Pro koho by bylo výhodné nechat se připravit o vlastní kvalitní zdroj vody a přistoupit na dodávky vody z daleka v nejistých cenových i bezpečnostních podmínkách?

Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu se zákonem České republiky číslo 254/2001 Sb. o vodách § 23, s Programovým prohlášením Rady Středočeského kraje ve volebním období 2016-2020 kapitola Životní prostředí a zemědělství v odst. 55 a 59. Je také v rozporu s národní Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen „Adaptační strategie ČR“), která byla schválena usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015.

Domnívám se, že dokument, který má být platný po dalších pět let a ovlivnit krajinu a život tisíců občanů na plánované trase D3 by měl vypadat a být zpracován zcela jinak a ne na základě studií Pragoprojektu, který je zároveň hlavním dodavatelem investora stavby, autorem soutěží veřejných zakázek, kterých se následně sám účastní (a kupodivu vyhrává), a který mnohdy zajišťuje i stavební dozor. Je třeba jej nepřijímat a nový dokument nechat zpracovat nezainteresovanou institucí na základě aktuálních poznatků z terénu – nikoliv narychlo na politickou objednávku u psacího stolu.

Výstavba středočeské dálnice D3 v navržené trase je to nejhorší a nejdražší co mohlo náš kraj po vysídlení v létech okupace a po kolektivizaci zemědělství potkat.

Ještě stále je však jen za pět minut dvanáct. Ještě stále je čas tento kraj zachránit.

Miroslav Hruška, Tisem