Anabáze Stavební uzávěry obce Tisem

Obec Tisem od samého počátku jednání o výstavbě dálnice D3 v blízkosti obce cca 500 až 700 metrů od zastavitelného území obce Tisem  nesouhlasila s trasou D3 v této tzv. západní variantě a reagovala na všechna jednání v této věci. Protože úředního šimla k cvalu nedonutíš vydalo Zastupitelstvo obce 20.9.2006 Nařízení obce Tisem č.1/2006 o stavební uzávěře podle § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v té době platného. Dne 1.1.2007 vešel v platnost nový zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon). Stavební uzávěru asi o měsíc později vyhlásilo dalších 5 obcí. Tyto obce dostaly vyjádření  Krajského úřadu o neplatnosti  stavební uzávěry. Obec Tisem nedostala odpověď jako jediná buď proto, že se na ni zapomnělo, nebo proto, že KÚ neodpověděl v zákonném termínu.

Potom následovaly roky, kdy obec odpovídala na všechny dokumenty k D3 k EIA a dalších podávala připomínky atd.  Nakonec po téměř deseti letech byla obec Tisem vyzvána Krajským úřadem ke zrušení stavební uzávěry( přípis neměl ani číslo jednací ani datum)  což usnesením č. 18/04/2016 ze 4.4. 2016 odmítla a údajně zůstala v nečinnosti.Domnívám se, že v nečinnosti zůstal spíše Krajský úřad a to až do 28.12.2016, kdy obec dostala prostřednictvím datových stránek s datem 15.12.2016 přípis Územní opatření- zrušení nařízení obce Tisem č.1/2006 o stavební uzávěře, kterým tuto uzávěru ruší. Jako důvod je zde několikrát uvedeno, že stavební uzávěra byla nařízena na dobu neurčitou, což je chyba. V roce 2006 jsme nemohli vědět na jakou dobu uzávěru stanovit, a neví se to ani dnes, protože data zahájení a ukončení výstavby se mění stále dokola.

Vyhláška č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního řízení stanoví územní opatření o stavební uzávěře obsahuje „ § 17 písm1 odst.d – dobu trvání stavební uzávěry, je-li jí možno předem stanovit“.

 V přípise se uvádí, že rada kraje je podle §98 odst 1 stavebního zákona v případě nečinnosti obce vydat v přenesené působnosti územní opatření o stavební uzávěře.

Naopak zákon č. 128/2000 Sb o obcích § 125 odst 3 stanoví, že Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ustavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení účinnosti nařízení obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci“.

Téměř současně s tímto rozhodnutím KÚ se mi dostalo do ruky Programové prohlášení Rady Středočeského kraje ve volebním období 2016 – 2020. A zde jsem se v kapitole J. Životní prostředí a zemědělství dočetl : „Zachováme pro naše občany i pro budoucí generace zdravé, krásné a bohaté životní prostředí kraje. Zlepšíme  kvalitu ovzduší a snížíme energetickou náročnost. Budeme chránit přírodu a krajinný ráz. Budeme minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu pro novou investiční výstavbu a využití brownfieldů K investiční činnosti budeme přistupovat s respektem k přírodě a zájmům její ochrany“.

Co na to říci! Buď krajský úřad lže sám sobě do kapsy, nebo si tímto prohlášením dělá legraci ze svých občanů a nebo, což je nejhorší neví co dělá. Jak je možné, že paní hejtmanka téměř současně podepíše dva rozporuplné dokumenty. Nabízí se otázka, zda vůbec ví co podepsala.

Jak je vidět ta anabáze stavební uzávěry by měla končit. Doufám, že zatím nekončí a bude pokračovat buď soudním řízením nebo jinak. Doba deset let by jinde v Evropě stačila k tomu, aby dálnice byla postavena i s přihlédnutím k požadavkům občanů, k záchraně jedné z nejhezčích krajin v Čechách a ochraně půdy a lesů. A dost možná, že peníze, které do nynějška aniž by se jen koplo do země v Posázaví by stačily i na pár kilometrů dálnice.

Miroslav Hruška