Důvod číslo deset

Dálnice by nevratně zamořila ovzduší ve velmi širokém okolí!

Desátým důvodem, proč dát přednost alternativě před kontroverzním projektem dálnice, je nutnost ochrany zdejších sídel a krajiny před významným novým zdrojem škodlivých emisí.

  • Projekt středočeské D3 poškodí v případě realizace rozsáhlé doposud netknuté území vysokou emisní zátěží.  
  • Projekt zbytečně zatahuje zahraniční kamionovou dopravu do hodnotné krajiny bez významných zdrojů a cílů nákladní dopravy. Nákladní kamionová doprava je významným zdrojem zdraví škodlivých emisí, jako jsou např. oxidy dusíku, přízemní ozon, oxid uhelnatý, prachové částice, polycyklické aromatické uhlovodíky aj.
  • Středočeská D3 odporuje principům udržitelné dopravy a postoji EU ke změnám klimatu. Přispívá k celkovému navýšení automobilové dopravy v ČR a tím i množství skleníkových plynů, zodpovědných za probíhající změny klimatu.  

Alternativní řešení dopravy bez středočeské D3  

  • Nevede ke zvýšení emisní zátěže.
  • Optimalizací a efektivní integrací současných módů dopravy v dotčeném území lze dosáhnout srovnatelného, či dokonce lepšího uspokojení dopravních potřeb, než prostřednictvím projektu SD3.
  • Viz dokument Účinky výfukových plynů automobilů na lidské zdraví.