Hrozby pro okolí

Dálnice představuje pro obce vážná rizika 

Zkušenosti odjinud: dálnice D8

Přečtěte si příklady ze života:

  1. Místní zdroje vody, které dosud užíváte, budou pravděpodobně v souvislosti s dálnicí znehodnoceny nebo zaniknou úplně a namísto nich (možná) budete připojeni na dodávky z dálkových přivaděčů za tržní ceny distributorů.
  2. Při uzávěrách dálnice, kdy bude doprava vedena přes obce a menší silnice, možná dojde k mnohému poškození statiky obytných domů, a v souvislosti se stavbou také k sesuvům, splachům zemědělské půdy, chátrání lesa, změny trasy vyvěrajících vod a jiným, pro vlastníky obtížně dokazovatelným jevům. Náhradu vzniklých škod bude možné po ŘSD vymáhat jen velmi obtížně.
  3. Už nebudete moci kvůli neustálému hluku z dálnice otevřít v noci okno, posedět v létě na zahradě, jít svobodně na procházku krajinou na houby, s dětmi, se psem aj. Hluk se šíří na     kilometry daleko, paradoxně jsou na tom lépe domy těsně u protihlukových zdí.
  4. Mnoho lidí ve Vašem okolí přijde o své pozemky, nebo pozemky ztratí svojí prodejní hodnotu, nebo jim budou při tzv. „dočasném záboru“ poničeny. Náprava i ev. finanční náhrada bude po ŘSD velmi těžko vymahatelná.
  5. Příliv levné pracovní síly, odliv produktivních lidí, rozvoj logistických center, skladů, průmyslových objektů, živelná výstavba sídel (viz D1 u Prahy), stres v širokém okolí dálnice… 
  6. Pracovní příležitosti v obci a dostupnost potravin a dalšího zboží se zhorší. Nebude tlak pracovní příležitosti vytvářet – lidé budou nuceni dojíždět za prací jinam. Každodenní obchody se budou muset realizovat mimo obec, zpravidla ve vzdálenějších obchodních řetězcích zaměstnávajících levnou pracovní sílu.
  7. Blízké okolí vaší obce se na mnoho let může proměnit v nekonečné staveniště se všemi negativními doprovodnými jevy jako např. hluk, prach, nepořádek, dopravní omezení, kontaminace odpady, námezdní dělníci apod.  
  8. Nedodržení slibů: Zkušenosti s ŘSD v obdobných projektech (D0, D8, jihočeská D3 aj.) jsou vážným varováním, že středočeská D3 dost možná nebude postavena v avizovaném období, nebudou dodržena kompenzační opatření a nebude mít slibovaný přínos – úleva od dopravní zátěže, rychlá dostupnost vzdálených velkých měst, zlepšení pozice nerozvinutých obcí. Naopak bude vystavena s vážnými vadami a riziky pro obce. 
  9. V okolí dálnice bude krajina pozvolna vysychat a bude zranitelnější před suchem a vedrem, které bude intenzivnější jak na dlouhodobém staveništi, i u hotové dálnice. Bude docházet k intenzivnější půdní erozi, sesuvům půdy či splachům poblíž dálnice.

rizika