Proč nedůvěřovat záměru středočeské D3

stránka je ve výstavbě, děkujeme za pochopení
 1. Projekt tzv. západní varianty v mnoha ohledech zastaralý, nereflektuje současné ani budoucí potřeby lidí a limity území.
 2. Projekt trpí řadou technických nedostatků a při jeho projednávání v dotčených obcích se ukazují nesrovnalosti v detailech trasy, zahloubení stavby, při kolizích s jinými stavbami aj.
 3. Časová nepřijatelnost – dálnice má být stavěna až po roce 2024, dopravní problémy v našem regionu nás trápí už řadu let a je třeba je řešit teď
 4. Neúnosná nákladnost projektu – nehospodárné a neprůhledné financování řady obdobných projektů v ČR, deklarované náklady se možná ještě zvýší a projekt odčerpá peníze z jiných oblastí – zdravotnictví, školství aj.
 5. Dvojí vyvlastnění
 1. vyvlastnění financí – projekt zaplatí občané, kteří většinou nebudou uživateli dálnice
 2. vyvlastnění majetku – vlastníkům, na jejichž pozemcích má být dálnice postavena
 1. Projekt nepodporuje principy udržitelné dopravy – zvyšuje kapacity pro kamionovou a osobní automobilovou dopravu, zapříčiní mnohé druhotné náklady ve svém okolí.
 2. Projekt hrazený z veřejných prostředků musí sloužit veřejnému zájmu. Každý občan Středočeského kraje přispěje (ne)dobrovolně přes 52.000 Kč, zatímco tytéž peníze by asi raději využil pro zkvalitnění svého okolí, obce, domácnosti, zdravotní péče, vzdělávání aj.
 3. Z cizího krev neteče? Ovšem státní rozpočet je plněn našimi vlastními penězi! Je velmi nepravděpodobné, že by tuto stavbu financovala Evropská unie.
 4. Projekt přináší velká environmentální rizika – např. ohrožení místních zdrojů pitné vody, narušení vodního režimu krajiny, polétavé karcinogenní částice, umocnění dopadů katastrofálního sucha či půdní eroze v krajině aj.
 5. Drastická změna krajinného rázu v rekreačně hodnotné krajině, např. v Posázaví.
 6. Zátěž životního prostředí při stavbě, při provozu i v souvislosti s průvodními jevy
  • hlukem, rušivým světlem, emisemi, ohrožením majetku a osob
  • likvidací přirozeného prostřední bezpočtu druhů rostlin, živočichů a dalších organismů, vč. vzácných a ohrožených druhů
  • rozvojem logistických center, skladů, odpočívadel, sedimentačních a retenčních nádrží aj., které mohou negativně ovlivnit další zájmy obcí
 7. Omezení služeb krajiny lidem – např. hygieny a retence vody, kvality ovzduší, rekreace, vyrovnávání povětrnostních extrémů (teplotní výkyvy, přívalové deště, povodně aj.).
 8. Omezení produkčních podmínek zemědělství, lesnictví, rybníkářství rozvoj půdní eroze.