Procitání ze snu o vestecké spojce

V pondělí 4. června se v průhonickém hotelu Floret konala beseda zástupců investora vestecké spojky s občany, která přinesla několik více či méně překvapivých zjištění.

 • Investor nepovažuje za nutné změny v projektu předem konzultovat s dotčenými obcemi. Průhonice schválily jiný projekt exitu 4 u severozápadní komerční zóny, než jaký je nyní projektován. Ilustruje to obecnou situaci s věrohodností slibů daných obcím.
 • Fakt, že smyslem spojky je také – a možná především – tranzit mezi D3 a D1, již není zamlčován, ale byl otevřeně potvrzen. Dopravní situaci Průhonic tato stavba vůbec neřeší, nijak nám nepomůže, investora naše problémy nezajímají. Vše nasvědčuje tomu, že hlavním cílem vestecké spojky je napojit průhonickou severozápadní komerční zónu na D3 a D1.
 • Vesteckou spojku jako tranzit mezi D3 a D1 podporují z dotčených obcí (nebo městských částí) pouze Průhonice – naopak Vestec, Jesenice, Šeberov a Křeslice jsou proti. Takto se naslouchá potřebám a přáním obyvatel.
 • Zástupce investora nebyl schopný vysvětlit, zda a jak byly v novém projektu napraveny nezákonnosti, kvůli kterým Vesteckou spojku již dříve zrušil Krajský soud i Nejvyšší správní soud.
 • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zastaralé, neboť vychází z měření prováděných před rokem 2011. Hlukové limity a v některých ukazatelích také imisní limity byly překročeny již tehdy, dnes jsou překročeny ještě více. Přitom vstupy byly podhodnoceny: např. počty vozidel nezahrnují některé „rozvojové“ projekty ani některé z těch, jež byly realizovány v mezidobí. Proč nebylo umožněno provedení nového hodnocení vlivu stavby na životní prostředí za současných významně zhoršených dopravních a potažmo imisních podmínek?
 • Některé dokumenty ke stavbě nejsou veřejnosti přístupné, protože pravděpodobně obsahují skutečné informace, které jsou v rozporu s deklarovanými parametry stavby, např. podklady k usnesení vlády č. 369/2017.
 • Celkovou situaci tedy lze hodnotit i tak, že stát hodlá financovat výstavbu příjezdu do soukromých obchodních zón: do tzv. severozápadní rozvojové zóny Průhonice a obchodní zóny Šeberov.
 • U exitu 4 se nepočítá s výstavbou protihlukového valu a pravděpodobně ani s jiným protihlukovým opatřením.
 • Projekčně se momentálně připravuje mimoúrovňová křižovatka exitu 4 s nájezdem a sjezdem pouze ve směru od Prahy. Kudy budou návštěvníci z obcí položených východně od Průhonic odjíždět z komerční zóny?
 • Na výstavbu plnohodnotného exitu 4 není fyzicky dostatek místa, jednak kvůli normou požadované minimální vzdálenosti mezi dálničními sjezdy, jednak kvůli již existujícím odpočívadlům. K jeho výstavbě budou potřeba výjimky z několika platných norem a předpisů.
 • Pro vesteckou spojku je rezervován koridor v šíři 180 m, takže se do něj pohodlně vejde dálniční komunikace. Celkové investiční náklady mají činit téměř 400 miliónů Kč na 1 km stavby.

Podtrženo a sečteno:

 • Mimo pochyby se bohužel opět potvrdilo, že vestecká spojka směřuje k podobě dálničního propojení D3 a D1 a nebuduje se pro občany Středočeského kraje a už vůbec ne pro občany Průhonic.
 • Prospěch z ní budou mít zejména spekulanti s pozemky, kteří získali parcely kolem původní trasy Pražského okruhu a nechtějí se vzdát snadného výdělku na úkor našeho životního prostředí.

Paní Borovičková, dosluhující starostka Průhonic, které jako jediné stavbu podporují, sice původně svolila, aby bylo výše uvedené shrnutí poznatků o vestecké spojce otištěno v obecním měsíčníku Průhonicko, když ale v červenci 2018 došlo na plnění slibu, sdělila, že je před volbami, vestecká spojka bude předmětem volební kampaně a proto údajně svého slibu dostát nemůže. Články, které stavbu podporují, ovšem dříve otištěny být mohly. Jinými slovy, články a besedy zastánců vestecké spojky s volbami nekolidují, ovšem odpůrců ano.

Na základě textu O. Peterky zpracoval P. Šidák

Vizte také web průhonického spolku Krajina pro život: https://krajinaprozivot.cz/