Projekt středočeské D3

Dálnice D3 (Praha–Tábor–České Budějovice) je rozdělena na dvě základní části – tu, která prochází Středočeským krajem (Praha–Mezno), a druhou, která vede krajem Jihočeským (Mezno–České Budějovice). Státní hranice s Rakouskem nemá překročit jako dálnice, ale jako rychlostní komunikace R3, a jako taková má pokračovat dál na rakouském území. V Jihočeském kraji je část D3 postavena. Iniciativa Alternativa středočeské D3 se zaměřuje na Středočeskou dálnici D3 (úseky 0301–0305), a navazuje tak částečně na činnost Sdružení obcí KLID. Její přesnou trasu si můžete prohlédnout ZDE.

NEŽ SE POSTAVÍ DÁLNICE, musí proběhnout řada procesů, rozhodnutí, povolení a dokumentování. V jaké časové posloupnosti musí být splněny? 
ÚPD – územně plánovací dokumentace (vymezení koridoru dálnice v územním plánu): SPLNĚNO;
EIA – proces hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (oznámení záměru a vlastní dokumentace, Environmental Impact Assesment): SPLNĚNO (srpen 2010);
MŽP – stanovisko ministerstva životního prostředí (předepisuje podmínky, které musí investor dodržet při výstavbě a za provozu): SPLNĚNO (prosinec 2011);
DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí (předprojektová dokumentace, která přesně definuje územní rozsah celé stavby, obsahuje množství průzkumů a upřesní finanční náročnost): V PŘÍPRAVĚ (od 2015);
ÚR – územní rozhodnutí o umístění stavby (rozhodnutí stavebního úřadu, které uzavírá územní řízení, umožňuje začít majetkoprávní činnost a určuje podmínky pro investora od dotčených orgánů státní správy a samosprávy): NESPLNĚNO;
DSP – Dokumentace pro stavební povolení (přesné podmínky a parametry stavby): NESPLNĚNO;
SP – Stavební povolení (souhrn všech podmínek k realizaci stavby): NESPLNĚNO;
Zahájení výstavby: NESPLNĚNO.

Historické kořeny SD3 sahají do období druhé světové války, oficiálně však byla zavedena do státní koncepce dopravy v roce 1986. Většina veřejnosti si vzpomene na debatu o západní a východní variantě středočeské D3 (zhruba 1990–2010). Ačkoliv obě varianty byly schváleny v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA), nadále byla připravována už jen varianta západní. Od roku 2015 probíhá z iniciativy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jeho spojenců intenzivní projektová příprava a pokračuje mediální propagace tzv. stabilizované (západní) varianty SD3. Historický vývoj záměru SD3 čtěte v dokumentu ZDE.

Počátkem roku 2018 byly bez odpovídající náhrady zrušeny oficiální webové stránky www.stredoceskad3.cz. Šlo zde přehledně nalézt např. mapy, hlukové studie aj. dokumenty související s dálnicí. A tak byl běžný člověk hledající seriózní informace opět odkázán do říše pohádek, vizualizací či jiných PR výstupů ŘSD a jeho spojenců.