S D3 do Prčice

co (NE)řeší ZASTÁNCI dálnice D3

Je dálnice skutečným řešením a nebo zbytečným rizikem?

SD3 je ekonomicky nevýhodná investice

Místní zdroje vody, které dosud užíváte, budou pravděpodobně v souvislosti s dálnicí znehodnoceny nebo zaniknou úplně a namísto nich (možná) budete připojeni na dodávky z dálkových přivaděčů za tržní ceny distributorů. U 1 kilometru dálnice se dají očekávat následný ekonomický přínos pro daný region ve výši 100-160 tisíc Kč za rok – to znamená pro SD3 max 960 000 000 za 100 let?

K této obrovské investici (zhruba 60 miliard Kč, 1 miliarda Kč/1 km)neexistuje objektivní analýza nákladů a přínosů (CBA, MSA či CEA analýza)!

Je nezbytně nutné vypracování důkladné studie nákladů vs. přínosů investice pro ČR, resp. SČK, resp. pro dotčený region. Skutečně nezávislou institucí!

SD3 téměř neřeší dopravní problémy dotčeného regionu

Zkušenosti s praxí ŘSD v obdobných projektech (D0, D8, jihočeská D3 aj.) jsou vážným varováním, že středočeská dálnice D3 dost možná nebude postavena v avizovaném období, nebudou dodržena kompenzační (např. protihluková) opatření, nebude plnit funkce, které slibuje investor Trasa SD3 se hodí pouze pro tranzitní kamionovou dopravu, ale ne pro dopravní obslužnost regionu a příměstskou dopravu.

Je už teď jasné, že dálnice nemůže být postavena před rokem 2030, ačkoliv zdejší dopravní problémy už měly a mohly být vyřešeny dávno

SD3 nevede do Prahy, jak se mylně uvádí, ale na nedostavěný okruh u Jesenice, kde není z hygienických důvodů možné dálnici připnout (normy, ochrana ŽP Jesenice) a odkud neexistuje odpovídající kapacitní spojení s hlavním městem

SD3 = NOVÁ ZÁTĚŽ REGIONU

V okolí dálnice bude krajina pozvolna vysychat a bude zranitelnější před suchem a vedrem, které bude intenzivnější jak na dlouhodobém staveništi, i u hotové dálnice. Bude docházet k intenzivnější půdní erozi, sesuvům půdy či splachům poblíž dálnice.SD3 bude indukovat další významné dopravní zatížení území daného regionu i celé ČR vlivem rozšíření kapacity pro tranzitní mezinárodní kamionovou dopravu.

Výzkumy říkají, že do 5 let se nově otevřená trasa zaplní a celková dopravní zátěž území vzroste

Místní lidé by v případě realizace dálnice schytali všechny negativní důsledky, profitovaly by naopak dodavatelské firmy projektu a provozovatelé logistických center, kamionové dopravy apod.

Při stavbě (která se může nepříjemně protáhnout) i při uzávěrách v době oprav či nehod na dálnici, by okolní obce velice trpěly provozem objíždějících vozidel – lidé, nemovitosti i infrastruktura


CO ŘEŠÍ ALTERNATIVA D3

Požadujme skutečná řešení, řešení pro obyvatele a návštěvníky dotčeného území! 

Podporujeme silniční obchvaty obcí na prioritních silnicích. 
Při uzávěrách dálnice, kdy bude doprava vedena přes obce a menší silnice, možná dojde k mnohému poškození statiky obytných domů, a v souvislosti se stavbou také k sesuvům, splachům zemědělské půdy, chátrání lesa, změny trasy vyvěrajících vod a jiným, pro vlastníky obtížně dokazovatelným jevům. Náhradu vzniklých škod bude možné po ŘSD vymáhat jen velmi obtížně.

Benešov – severovýchodní obchvat města spojující silnici I/3 se silnicí 112 na Vlašim. Řešení je připraveno, termín realizace neznámý. Obchvat by citelně ulevil městu od průjezdu tranzitní dopravy a zrychlil cestu odbočujícím vozidlům.

Miličín – západní obchvat odvádějící tranzitní dopravu mimo intravilán obce. Toto řešení vychází ze subvarianty V3b původní východní varianty trasy dálnice SD3, není však v parametrech dálnice (max. 2+1). Řešení je připraveno částečně, termín realizace neznámý. Obchvat řeší zdravotní zátěž a ohrožení obyvatel Miličína projíždějící tranzitní dopravou. Řeší i napojení modernizované silnice I/3 na již postavený úsek dálnice.

Křešice – severní obchvat odvádějící na silnici II/18tranzitní dopravu mimo intravilán obce a vyhne se prudkému stoupání a nebezpečným serpentýnám. Řešení je připraveno, termín realizace neznámý. Obchvat řeší zdravotní zátěž a ohrožení obyvatel Křešic projíždějící tranzitní dopravou

podporujeme optimalizaci počtu jízdních pruhů na páteřní komunikaci I/3

Mnoho lidí v dotčeném území přijde o své pozemky, nebo pozemky ztratí svojí prodejní hodnotu, nebo jim budou při tzv. „dočasném záboru“ poničeny. Náprava i ev. finanční náhrada bude po ŘSD velmi těžko vymahatelná.Údaje z celostátního sčítání dopravy jasně říkají, že na severním konci silnice I/3 u Mirošovic je její vytížení přibližně dvojnásobné, oproti místu jejího napojení na již existující D3 u Mezna. Tomu by měla odpovídat i kapacita silnice I/3 v jejích jednotlivých částech.

Návrh představuje provedení 2+2 na úseku Mirošovice – Olbramovice (k místu křížení se silnicí II/18). Dále by měla být tato silnice vedena 2+1 (střídavý třípruh).

Na silnici I/3 by mělo být vyloučeno uspořádání pruhů 1+1 a pohyb vozidel zpomalujících provoz (traktory, kombajny aj.).