Vážená paní hejtmanko

v závěrečných dnech roku 2016 jsem náhodně otevřel stránky obce Tisem, kde jsem si přečetl Váš „dáreček“ obci od kraje a to Rozhodnutí o zrušení Nařízení obce z roku 2006 o zřízení stavební uzávěry.

Nejdříve se zmíním o sobě. Jsem občanem Tismi od roku 1991. Vaši politickou stranu jsem sice nikdy nevolil, ale osobně jsem uvítal Vaši nominaci na hejtmanku kraje a poté Vaše zvolení. Co se týká mého vyjadřování, raději používám srozumitelná slova , příklady a přirovnání, než nějaké složité termíny, kterým osoba nezasvěcená někdy ani nerozumí. Nestudoval jsem ani právnickou fakultu v Plzni ani žádnou další, ve svých úvahách se snažím spíš používat logiku a rozumné chápání. K tomuto kroku jsem se rozhodl proto, že si myslím, že ve své funkci nejste dlouho a tudíž neznáte všechny okolnosti kolem této záležitosti a celý její průběh.

Vrátím se do poloviny 90.tých let, kdy jsem nejen já, ale i mnoho dalších lidí slyšel o návrhu ( jeden ze čtyř) vedení trasy dálnice D3 . Tato trasa byla navržena za obcí Neveklov ( poblíž obce Tloskov), tedy přímým směrem  (Jílové – Miličín). Tato „rovná“ varianta byla zřejmě pro tehdejší vlivné občany Neveklova problémová a proto bez toho, aby byla změna projednána s dotčenými obcemi došlo k „ohnutí“ dálnice, která se značným obloukem vyhýbá obci Neveklov a vrchol  „ohnuté“ trasy končí právě nad obcí Tisem. Tato změna trasy byla postupně zapracovávána do územních plánů obcí s tím, že se jedná jen o studii a trasa tedy není konečná. Sám jsem se jako občan takového jednání v druhé polovině 90. letech,  při schvalování územního plánu Tisem, účastnil. Několik let nebylo rozhodnuto, která ze 4. navržených variant bude realizována. Poté byla ministerstvem dopravy schválena stávající navržená varianta dálnice D3 a začaly přípravné práce. Byly nám předkládány různé studie o „nevlivu“ dálnice na obec a případné návrhy a připomínky tehdejšího zastupitelstva vůbec nebyly brány v úvahu. Právě proto se zastupitelé obce s tehdejším starostou obce p. Hruškou, rozhodli vydat zmíněné Rozhodnutí o zřízení stavební uzávěry, jako jedinou a poslední možnost ochrany obce a jejích občanů. Nikdy a nikým nám nebylo vysvětleno, proč a z jakých důvodů došlo ke změně původní trasy dálnice směrem k obci Tisem nebo proč nelze najít přijatelnější variantu vedení trasy.Tato schválená varianta je ve stávající podobě pro obec ta nejhorší, vzhledem k poloze obce a vedení trasy.

Nyní ještě zmíním Vaše Rozhodnutí o zrušení uzávěry a jeho důvody. Jako laik nechápu, čímž nechci a nebudu zpochybňovat rozhodnutí Nejvyššího soudu, jak je možné, že se lze odkázat na novelu stavebního zákona, která byla vydána až později, tedy po vydání Rozhodnutí obce. Protože jsem slíbil, že se vyjádřím srozumitelně a příkladně, nedokážu si představit, že na mém autě ( veterán) z roku 1960 by technik na STK hledal katalyzátor, naklápěcí světlomety, bezpečnostní pásy atd. Prostě v době uvedení vozidla do provozu toto závazné nebylo a tudíž se změna na vozidlo nevztahuje. Jak se novela stavebního zákona může vztahovat zpětně na vydaná Rozhodnutí.???? Dále zmíním Váš bod, který byl údajně důvodem k vydání onoho „vánočního dárku“ a to nečinnost obce. Tak, jak jsem Váš postoj já pochopil a Vy ho vysvětlujete, může mi nastat tato situace. Potkám svého kamaráda a on mne vyzve, abych si dal facku. Protože si myslím a předpokládám, že mne to bude bolet, sdělím mu , že si facku nedám. On mi jednu vrazí, já zůstanu v pracovní neschopnosti. Při soudním sporu se bude on obhajovat tím, že já jsem byl „nečinný“ a to byl důvod proč mne uhodil.  Tak nějak laicky chápu já , řadový občan ,Váš důvod zrušit obci stavební uzávěru.Protože to obec neprovedla sama  a chce nadále chránit své zájmy, tak to za ni uděláme sami. A jako důvod je uvedena její nečinnost. Máme snad mít z tohoto pocit, že opravdu žijeme v demokratickém státě???

Věřím paní hejtmanko,že při svém krátkém působení na kraji, jste nemohla být plně seznámena s celou naší problematikou a hlavně důvody, které obec k tomu vedly.Možná Vám nějaký Váš kolega, který chtěl vykročit do nového roku s čistým štítem podstrčil Rozhodnutí k podpisu s poznámkou „nedůležité“.

Já však, jako občan Tismi nadále věřím a doufám, že Rozhodnutí obce č.1 z r. 2006 zůstane platné, neboť nepominuly a stále trvají důvody, pro které bylo vydáno. Ale o tom ať ve jménu demokracie rozhodne někdo jiný.

Přeji  v novém roce mnoho zdaru ve Vaší práci a méně problémových věcí.

Jaroslav Hlaváč, Tisem