ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Hlavní problémy záměru SD3

STRUČNĚ SOUHRNEM - MAPA PROBLÉMŮ ZDE

 1. Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt je špatně připraven, takže je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby.
 2. K projektu SD3 chybí nezávislá ekonomická analýza, která by posoudila její ekonomickou výhodnost a prokázala poměr nákladů a přínosů.
 3. SD3 je předražená. Interní situační zpráva ŘSD (2016) uvádí zcela odlišné ceny než PR výstupy v médiích.
 4. Hrozí nám katastrofální sucho. Budovat obří stavbu, která ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody obcí a vodní i tepelný režim krajiny, je naprosto nezodpovědné.
 5. Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu s evropskou i českou legislativou zejm. v souvislosti s ochranou vod.
 6. Obáváme se průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí. Negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8 (aj.) je vážné varování.
 7. Není jasné, jak si ŘSD poradí s komplikovanou stavbou v náročném území, když i v rovinatém území Jihočeské D3 máme místo dálnice stále jen nekonečné staveniště a dosud neexistují slibované obchvaty obcí na silnici I/3 (tzv. Benešovské).
 8. Projekt ohrožuje bezpečnost, kvalitu života a zdraví i ekonomické zájmy obyvatel nemalé části středočeského kraje.
 9. Dopravní význam SD3 pro ČR je přeceňovaný. Dopravní spojení s Jihočeským krajem celkem brzy zajistí dálnice D4, modernizovaná silnice I/3 a železniční koridor.
 10. Projekt SD3 nevyřeší dopravní problémy regionu, avšak bude indukovat další dopravní zátěž daného území i celé ČR.
 11. Projekt SD3 je v mnoha ohledech zastaralý, nereflektuje současné ani budoucí potřeby lidí a limity území.
 12. Projekt SD3 trpí řadou technických vad a při jeho projednávání v dotčených obcích se ukazují nesrovnalosti a rizika. 
 13. Dálnice pravděpodobně nebude dokončena před rokem 2030. Řešení dopravy v našem regionu nesnese odklad.
 14. Zábor a znehodnocení soukromých a obecních pozemků.
 15. Projekt nepodporuje principy udržitelné dopravy, zvyšuje kapacity pro kamionovou a osobní automobilovou dopravu a zvýší celkovou dopravní zátěž v širokém okolí.  
 16. Veřejný zájem na SD3 nebyl nikdy objektivně prokázán, ani jeho nadřazenost ostatním veřejným zájmů, jako např. zdraví lidí, kvalitní životní prostředí, ochrana vodních zdrojů aj. 
 17. Projekt přináší velká environmentální rizika: ohrožení vodních zdrojů, narušení vodního a tepelného režimu krajiny, umocnění dopadů katastrofálního sucha, půdní eroze aj.
 18. Projekt představuje velkou hrozbu pro rekreační zázemí Pražanů –  Posázaví.
 19. Projekt ohrozí produkční podmínky zemědělství, lesnictví, rybníkářství a podpoří rozvoj půdní eroze.

OBHAJOBA DÁLNICE JE POSTAVENA NA MÝTECH

Přečtěte si 6 hlavních mýtů o dálnici a argumenty, které je vyvrací:

 1.  „Už je rozhodnuto, že dálnice bude a kudy povede – musíte se s tím smířit“. Věc je stále otevřená a je možné ji ovlivnit. Důležitá správní řízení (územní, stavební aj.) ještě nezačala, je napadána platnost EIA, zdroje financí nejsou k dispozici. Ev. stavbu plánuje ŘSD začít v roce 2024, velmi pravděpodobně však tento termín nebude dodržen.
 2.  „Dálnice D3 vás přivede rychleji do Prahy“ Dálnice D3 do Prahy nevede, má být připojena na dosud nedořešený a problematický okruh u Jesenice, při čemž odtud odpovídající spojení s městem chybí. V případě realizace SD3 = dopravní katastrofa. Proto nesmí být SD3 postavena dříve než obchvaty Benešova, Olbramovic a Miličína, nové MÚK a zkapacitnění na I/3, které tuto silnici učiní průjezdnou a bezpečnou.
 3.   „Dálnice vyřeší dopravní problémy regionu“. Dálnice stávající problémy převážně neřeší a nové způsobí – je totiž řešením pro tranzit. Zdejší dopravní problémy však souvisí s příměstskou dopravou, cestní sítí uvnitř regionu a trestuhodně zanedbanou silnicí I/3. V případě realizace dálnice by dopravní zátěž území ještě více vzrostla a místní lidé schytali všechny negativní důsledky. 
 4.  „S dálnicí přiteče voda“. Problémy s vodou se stavbou SD3 nekončí, ale začínají. Místo hospodaření a vodní soběstačnosti vnucuje Krajský úřad a ŘSD obcím závislost na dodávkách, zvyšování vodního dluhu v krajině a nákup vody. Dopustit, aby voda z krajiny mizela, dopustit zničení zdrojů stavbou dálnice a pak vodu prodávat může být strategie, jak lidi ovládat či vydírat. 
 5.  „Zkvalitnění života v regionu“. Dosud region profituje z málo dotčené krajiny a turistického ruchu, což je však dálnicí ohroženo. SD3 neuleví kraji hluku, emisí a stresu z dopravy, ale přispěje k jejich plošnému zvýšení. SD3 totiž především nabídne cestu kamionům, kterých se např. v Německu snaží zbavit a způsobí zamoření okolní krajiny průmyslovými stavbami.
 6.  „Dálnice uleví přetíženým silnicím od dopravy“. Dálnice naopak indukuje další dopravu: 60 – 90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Okolní obce budou velmi tvrdě zasaženy při uzávěrách dálnice, okolní silnice budou v prioritě údržby až po dálnici. Sama realizace D3 je v nedohlednu, zatímco vážnější problémy s již připraveným řešením jsou kvůli ní odsouvány. Viz např. http://www.auto-mat.cz/2015/08/udrzitelna-mobilita-23-dopravni-indukce-a-redukce

PROJEKT SD3 TRPÍ ŘADOU VAD A NEMŮŽE NAPLNIT OČEKÁVÁNÍ PŘÍZNIVCŮ

 1. Nikde a nikým není zaručeno avizované převedení stávající zátěže ze silnice 1/3 (tzv. Benešovská) v případě existence dálnice. Dle EIA (2010) je navíc SD3 projektována nepochopitelně na dopravní kapacitu v r. 2030. Pokud očekáváme i nadále zvyšování intenzity dopravy v čase, pak po uvedeném roce SD3 přestane kapacitně vyhovovat svému účelu.
 2. Negativní vliv na zdraví obyvatel a kvalitu jejich života. Prašnost, škodliviny z dopravního provozu a průvodních staveb, kontaminace vody a půdy, rušivé světlo, omezení pohybu v krajině, stres. Permanentní hluk i přes protihluková opatření. Globálního obchod má přednost před zdravím lidí. Viz https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/nadlimitni-hluk-z-dopravy-zatezuje-statisice-lidi/, https://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Hlukova_zatez.pdf .
 3. Odborná revize projektu SD3 odhalila řadu fatálních technických vad. Např. nesoulad stavby s technickými předpisy, založení pilířů mostu přes Sázavu v poddolovaném území, problémy s geotechnickým průzkumem aj. Otázkou také je, zda stavbu, která byla schválená v řízení EIA jako čtyřproudá rychlostní silnice pro rychlost 120 km/h lze považovat za plnohodnotnou dálnici.
 4. Projekt má nehospodárné a neprůhledné financování a odčerpává tak značnou část prostředků, odborné kapacity i pozornosti od menších, avšak mnohem potřebnějších dopravních staveb. Předražený projekt SD3 zaplatí občané přispívající daněmi do státního rozpočtu, i když většina z nich nebude jeho uživateli. Evropská unie pravděpodobně tuto stavbu nebude financovat.
 5. Náklady a ztráty významně převažují ev. zisky a přínosy dálnice. Absurdně vysoká pořizovací cena (1 miliarda Kč / 1 km dálnice) tvoří pouze jen asi jednu pětinu skutečných nákladů, které by byly vynaloženy na provoz/údržbu/opravy v horizontu uvažovaných 100 let užívání dálnice. 
 6. Výše investice na 60 km SD3 jsou uváděny účelově, podle okolností. PR materiály KÚ a ŘSD uvádí v médiích nižší náklady než interní situační zpráva ŘSD (2016). Zde uvedená cena je 60 mld. Kč a zpráva NKÚ č. 10/2015 dokazuje, že při obdobných akcích ŘSD překračuje rozpočet přibližně o 50 %. Jsou tak vysoko překročeny náklady srovnatelných staveb v ČR i např. v Německu.
 7. Důkladná studie nákladů a přínosů investice pro ČR, resp. Středočeský kraj, resp. pro dotčený region zatím chybí. Je nezbytně nutné její vypracování skutečně nezávislou institucí a na základě aktuálních dat!
 8. Špatná příprava a absurdní anachronismus středočeské D3: projekt z 80. let, posouzení EIA na základě dat 1960-2010, územní a další schvalovací řízení po roce 2018, plánovaná realizace 2024-28 (velmi pravděpodobně však po 2030!). Kontroverzní podklady, zdůvodňování potřeby, sporné přínosy. Toto má být řešení pro potřeby ČR v nadcházejících 100 letech (doba fungování dálnice)?