ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Alternativa Středočeské D3, z.s., se sídlem Přetlucká 2304/3, 100 00 Praha 10, IČO 07074417, zapsaná ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka L 70177 (dále také My), jako správce osobních údajů, Vás informuje o zpracovávání osobních údajů a o zásadách ochrany soukromí.

Co se dále v textu dozvíte

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

 2. Za jakými účely a na jakém právním základě budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

 4. Po jakou dobu a jak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@alternativad3.cz, nebo nám na adresu sídla napsat dopis.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami poskytnete, a které potřebujeme k realizaci našich oprávněných zájmů. Těmi jsou: (i) naplňování účelů našeho spolku, (ii) řízení a správa spolku, (iii) propagace a reklama, (iv) smluvní agenda, (v) IT a síťová bezpečnost a (vi) ochrana právních zájmů. Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že to po nás žádá zákon (např. zákon o právu petičním, účetní, daňové a archivační předpisy). Ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

Důsledkem neposkytnutí údajů může být to, že Vás nebudeme moci informovat o naší činnosti, nebo Vám nebudeme moci poskytnout pomoc, případně s Vámi nebudeme moci uzavřít smlouvu, nebudeme moci účinně naplňovat účel našeho spolku, nebo nebudeme moci plnit povinnosti stanovené nám právními předpisy.

Když nás kontaktujete, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vás. Těmito mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,

 2. e-mailová adresa,

 3. adresa bydliště,

 4. telefonní číslo,

 5. s čím nám chcete pomoci,

 6. identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme:

 • k naplňování účelů našeho spolku, jimiž jsou ochrana přírody a krajiny, životního prostředí a veřejného zdraví, poskytování a zprostředkování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí (např. popularizace problematiky, poradenství), a koordinace a podpora aktivních občanů, spolků, obcí aj. subjektů;

 • výše uvedené zahrnuje také reklamu a propagaci, zejména informování o akcích a událostech, které pořádáme nebo jich účastníme, nebo které považujeme za důležité;

 • k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace či pomoc, o které jste nás požádali, nebo se s Vámi domluvili o pomoci, kterou jste nám nabídli;

 • k plnění závazků ze smlouvy s Vámi uzavřené;

 • ke splnění zákonných povinností, jako je řádné vyplnění údajů do podpisového archu petice, vedení účetnictví, daňová agenda, archivace apod.;

 • ke komunikaci s orgány veřejné moci a státní správy;

 • k zajištění IT a síťové bezpečnosti, tedy zajištění důvěrnosti údajů a komunikace a funkčnosti našeho hardware, software a našich elektronických sítí;

 • k ochraně právních nároků a právem chráněných zájmů, ať již jde o případy, kdy tyto uplatňujeme My nebo kdy jsou uplatňovány proti nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem. Žádáme pouze údaje, které jsou ve vztahu k účelu zpracování přiměřené, relevantní a nezbytné.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování, nebo jiným správcům osobních údajů (např. orgánům veřejné moci či státní správy). Osobní údaje mohou být předány:

 1. našim účetním, daňovým, právním či jiným odborným poradcům;

 2. těm, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery;

 3. těm, kteří nám poskytují administrativní a archivační služby;

 4. orgánům veřejné moci a státní správy.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.


 

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme My nebo ti, kterým jsme je předali, všemi obvyklými způsoby - ručně, strojově, digitálně, analogově apod.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

 • po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat informace či pomoc či plnit vzájemnou smlouvu, a poté ještě po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků (zpravidla 3 – 10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn);

 • po dobu nezbytnou k plnění účetních a daňových povinností, a poté ještě po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků daňové agendy (zpravidla 6 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn, ve výjimečných případech až 20 let);

 • po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví a spisové službě.


 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte v souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;

 2. právo na opravu;

 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);

 4. právo na omezení zpracování údajů;

 5. právo na přenositelnost údajů;

 6. právo vznést námitku proti zpracování; a

 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, můžeme mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

Právo vznést námitku znamená, že u nás můžete vznést písemnou nebo elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, čímž způsobíte, že nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@alternativad3.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu našeho sídla.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.