ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

Středočeská D3 a její alternativy

1. 8. 2019 (Dopis)

Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi

Vážený pane premiére,

projekt západní varianty středočeské dálnice D3 (dále jen SD3) již dlouho odčerpává prostředky i pozornost od mnohem potřebnějších opatření, což dále zvětšuje prostor pro plýtvání, korupci, spekulace a navyšování finančních nákladů. Roste však i odpor proti tomuto kontroverznímu projektu. SD3 má pro dotčený region v nepřijatelném časovém horizontu a za přemrštěnou cenu několik nejasných přínosů a mnoho jasných nevýhod. Souhrn vad a nedostatků uvádíme v příloze této výzvy. Jsme zastánci alternativního řešení dopravy v dotyčném území, jehož návrh zasíláme k další debatě rovněž v příloze. 

Příprava SD3 těžce vázne a díky nesrovnalostem v projektu a ztrátě jeho smyslu se vzmohla silná vlna odpůrců vč. měst a obcí (Jesenice, Okrouhlo, Jílové, Krňany, Lešany, Tisem, Václavice, Maršovice, Šebáňovice aj.). Reálně není možné dálnici dostavět před rokem 2030, půjde-li to vůbec. Mnohem snadnější, ale především časově dostupnější a přitom výrazně levnější je zaměřit se na soubor opatření spočívajících převážně ve zvýšení kapacity a bezpečnosti páteřní silnice I/3 a ve zlepšení veřejné dopravy. 

Schvalovací proces SD3 je prakticky na začátku. Projekt má za sebou zanesení do zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR, aktuálně přezkoumáváno správním soudem), posouzení vlivu na životní prostředí EIA (byť již zastaralé) a připravuje se dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Záměr dosud NEPROŠEL řízením  o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů, územním řízením (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů), záměr nemá dokumentaci pro stavební povolení a pochopitelně ani stavební povolení a vypořádání vztahů s vlastníky dotčených pozemků. Proces EIA se bude částečně opakovat.

Vyzýváme Vás:

 1. Zasaďte se o ochranu dotčeného území a jeho obyvatel před vážnými negativními a nevratnými změnami v souvislosti s plánovanou středočeskou D3. 
 2. Zastavte špatnou přípravu špatného projektu středočeské D3 v tzv. západní variantě a požadujte užitečnější a mnohem levnější dopravní řešení pro občany ČR, a ne pro zahraniční kamiony. Vyplatí se to.  
 3. Bezodkladně a důsledně zlepšete průjezdnost a bezpečnost dopravy na páteřní silnici I/3 – především s pomocí dostavby obchvatů obcí Benešov, Olbramovice, Miličín, přidáním jízdních pruhů a mimoúrovňových křižovatek. Urychleně dobudujte poslední chybějící úsek dálnice D4  z Prahy do Českých Budějovic přes Písek. 
 4. Místo další propagace SD3 dořešte v co nejkratší době další zlepšující dopravní opatření v předmětném území ve spolupráci s vedením krajského úřadu Středočeského kraje a ŘSD. 
 5. Nepodporujte projekty, které zhoršují životní prostředí lidí a zhoršují schopnost území ČR vyrovnat se s důsledky klimatické změny – zejm. sucha.

ARGUMENTY

 • Projekt SD3 stojí na neaktuálních podkladech, obsahuje vady a rozpory, je neustále záplatován a tím vším představuje řadu rizik a ohrožuje dané území (obce) – např. zhorší vodní a tepelný režim krajiny v době problémů se suchem, poškodí povrchové i podzemní zdroje vody, zvýší zranitelnost daného území a šance obcí na autonomní rozvoj.
 • Příprava SD3 je dokonalou paralelou dálnice D8 se všemi škodlivými dopady na obce, státní finance a životní prostředí. SD3 je pro stát ekonomicky nevýhodná (1 miliarda/km), komplikovaná a časově vzdálená. 
 • Po brzké dostavbě dálnice D4 (Praha–Písek–České Budějovice), modernizaci IV. železničního koridoru a modernizaci silnice I/3 se stane výstavba SD3 nadbytečnou. V těsné blízkosti by se tak ocitly hned 4 paralelní kapacitní dopravní trasy vedoucí od Prahy na jih.
 • Projekt SD3 pochází ze 70. let, posouzení EIA bylo na základě dat 1960–2010, územní a další schvalovací řízení mají probíhat až po roce 2019. S ohledem na další okolnosti, zejména nekvalitní přípravu projektu a průměrnou délku výstavby dálnic v ČR, je tedy možné dokončení projektu téměř jistě až po roce 2030. Toto má být řešení pro budoucí potřeby ČR v době očekávaných zásadních změn (ekonomika, technologie, klima aj.)?

PTEJTE SE SVÝCH PRODÁLNIČNÍCH PARTNERŮ 

 1. Jak chtějí dokázat SD3 postavit a z jakých zdrojů má být financována, když si dosud nedokázalo poradit s menšími, avšak potřebnějšími stavbami?
 2. Proč dosud nezvládli zajistit bezpečnost a plynulost provozu na silnici I/3 a nepostavily se obchvaty obcí Olbramovice, Miličín, MÚ křižovatky a zahloubení u Benešova, proč zde chybí 1–2 jízdní pruhy a bezpečné nájezdy a MÚK?
 3. Jak zajistí, aby v případě existence SD3 nebyla silnice I/3 nadále přetěžována tranzitní dopravou a obce zde nebyly ohrožovány?
 4. Proč Krajský úřad Středočeského kraje pod vedením hejtmanky Jermanové (ANO) nekriticky upřednostňuje SD3 (a byl v této věci oficiálně shledán podjatým ve správním řízení), namísto toho, aby potřebnou kapacitu napřel do dlouho připravovaných a slibovaných lokálních řešení?
 5. Proč ŘSD vůbec nepočítá s tolik potřebným obchvatem Miličína?

Za iniciativu Alternativa středočeské D3 s pozdravem
 
PhDr. Roman Andres
PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.
Ing. Milan Makovec
JUDr. Karla Chlumská
JUDr. Michal Bernard, Ph.D.

A dalších více než 1100 signatářů petice, 11 obcí a 3 spolupracující spolky, řada externích odborných spolupracovníků ... a další, které nazýváte (poněkud nepřesně) ekologickými aktivisty. 
Neustále nás přibývá! 

Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi

22. 12. 2018 (Dopis)

Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni vaší návštěvě v Českých Budějovicích, tak Vám sdělujeme touto cestou, s jakými problémy se potýká příprava středočeské dálnice D3 (dále jen SD3):

Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt je špatně připraven, takže je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby. Jak je zřejmé z projektové dokumentace, může dojít k propadům v poddolovaném území, poškození domů, zničení vodních zdrojů mnohých obcí, sesuvům aj. „nepředvídatelným“ událostem – obdobně jako v případě dálnice D8.

K projektu SD3 chybí nezávislá ekonomická analýza, která by posoudila její ekonomickou výhodnost a věrohodně prokázala poměr nákladů a přínosů. Díky tomu mj. stále rostou náklady projektu a stát je tu opět jako dojná kráva.

SD3 je předražená. Interní situační zpráva ŘSD (2016) uvádí zcela odlišné ceny než PR výstupy v médiích. Náklady cca 60 mld. Kč potvrdilo ještě v roce 2017 MD . Náklady na 1 km dálnice jsou tedy 1 mld. Kč! Jaké obrovské přínosy by vyvážily tak obrovské náklady? V případě realizace odčerpá dálnice ze státního rozpočtu nemalou část prostředků, které bude chybět v jiných oblastech.

Hrozí nám katastrofální sucho. Budovat obří stavbu, která ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody obcí a vodní i tepelný režim krajiny, je sebevražda. Zásobovat vodou z dálkových přivaděčů další odběratele není bezpečné.

Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu s evropskou Směrnicí č. 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, se zákonem ČR č. 254/2001 Sb. o vodách, s Programovým prohlášením Rady Středočeského kraje ve volebním období 2016–2020 (kapitola Životní prostředí a zemědělství) a je také v rozporu s národní Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, která byla schválena usnesením vaší vlády č. 861.

Obáváme se mnohaletých průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí, při čemž negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8 a další výsledky činnosti ŘSD jsou vážné varování.

Není jasné, jak si ŘSD poradí se stavebně komplikovanou stavbou v náročném území, když i v rovinatém území mezi Táborem a Českými Budějovicemi máme místo dálnice stále jen nekonečné staveniště.

Projekt ohrožuje bezpečnost, kvalitu života a zdraví i ekonomické zájmy obyvatel nemalé části středočeského kraje. Navíc při stavbě, opravách a při nehodách na dálnici budou vozidla hledat objízdnou trasu v území, kde žádná neexistuje – doprava bude vedena po lokálních silnicích a středem obcí. Poničí při tom silnice a další vybavení obcí, ohrozí zdraví a životy lidí.

Dopravní význam SD3 pro ČR je přeceňovaný. Stavba by nevedla do Prahy, ale do obrovské dopravní zácpy na problematickém městském okruhu u Jesenice, který je již přes 8 let v „prozatímním provozu“, a odkud ani neexistuje odpovídající kapacitní spojení s hlavním městem. Dopravní spojení s Jihočeským krajem celkem brzy zajistí dálnice D4, modernizovaná silnice 1/3 a železniční koridor.

Projekt SD3 nevyřeší dopravní problémy regionu, naopak pozve zástupy kamionů (kterých se vyspělé evropské země snaží zbavovat), aby si udělaly objížďku přes střední Čechy. SD3 bude indukovat další dopravní zatížení daného území i celé ČR vlivem rozšíření kapacity pro mezinárodní kamionovou dopravu.

Dotyčné území trápí především příměstská doprava, a to dálnice nemůže vyřešit. Naopak zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti silnice I/3 má velký, bohužel dosud nevyužitý, potenciál. Navrhujeme Vám upřednostnit:

 • důslednou modernizaci, zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na silnici I/3 v úseku Mirošovice – Mezno s výstavbou dalších jízdních pruhů, obchvatů obcí ležících přímo v její trase (Olbramovice, Miličín aj.), mimoúrovňových křižovatek, přechodů či tunelů apod.;
 • masivní rozvoj moderní příměstské dopravy, navýšení kapacity příměstské železniční dopravy, dále P + R, B + R, reorganizaci autobusových linek aj.

Zeptejte se ředitele ŘSD a ministra dopravy:

 1. Jaká je ekonomická výhodnost projektu SD3 a jaká byla užita metodika a zdroje referenčních dat/indexů (a jak byly staré).
 2. Jaká je dopravní výhodnost SD3 v kontextu aktuální situace i dalších vlivů v území, a jaká byla užita metodika a zdroje referenčních dat/indexů (a jak byly staré).
 3. Jak chtějí dokázat SD3 postavit a z jakých zdrojů má být financována, když si dosud nedokázali poradit s menšími, avšak potřebnějšími stavbami na silnici I/3.
 4. Proč dosud nezvládli odstranit hlavní překážky bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/3 a nepostavily se obchvaty obcí Olbramovice, Miličín, MÚ křižovatky a zahloubení u Benešova, proč zde chybí 1–2 jízdní pruhy a bezpečné nájezdy a MÚK.
 5. Jak zajistí, aby v případě existence SD3 nebyla silnice I/3 nadále přetěžována tranzitní dopravou a obce zde nebyly ohrožovány. (Odlehčení obcí a silnici 1/3 od dopravy je často opakovaným argumentem ve prospěch stavby SD3.)
 6. Proč jsou podklady, o něž se opírá dokumentace SD3, tak zastaralé. Např. hydrogeologický průzkum v rámci EIA se opírá o klimatická data z let 1961–1990.
 7. Proč je realizace obchvatů obcí na silnici I/3 neustále oddalována (Olbramovice, Benešov, Miličín) a na této silnici se dělají jen kosmetické úpravy (patníky, svodidla, značení), avšak žádné zásahy zásadní.

Pane předsedo vlády, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o ochranu dotčeného území a jeho obyvatel před vážnými negativními a nevratnými změnami v souvislosti s plánovanou SD3. Zastavte špatnou přípravu špatného projektu SD3 a požadujte užitečnější a mnohem levnější dopravní řešení pro občany ČR, ne pro zahraniční kamiony. Vyplatí se to.

Za iniciativu Alternativa středočeské D3 s pozdravem

PhDr. Roman Andres
Pavel Hrabec
Miroslav Hruška Mgr.
David Pěknic
Mgr. Alena Radová
PhDr. Pavel Šidák,
Ph.D. Ing. Jitka Velíšková
Ing. Michaela Závodná

A dalších více než 1000 signatářů petice a 9 obcí, jež nazýváte (poněkud nepřesně) ekologickými aktivisty.

Dopis premiérovi ČR

7. 3. 2017 (Dopis)

V Praze dne 7. března 2017

Bohuslav Sobotka, Předseda vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 128/4 118 00
Praha 1 – Malá Strana

Vážený pane premiére,

s potěšením kvitujeme vládou schválený záměr poskytnout krajům tři miliardy korun na opravy silnic nižších tříd. Požadavek investovat peníze do řešení vážných dopravních problémů vítají zejména obyvatelé středních Čech, které dlouhodobě trápí špatná dopravní situace a odkládání jejího řešení s poukazem na možnou stavbu středočeské dálnice D3. Vaši snahu o navýšení financování a Váš spor s panem ministrem Ťokem vnímáme jako ilustraci situace, kdy skutečný problém nespočívá v absenci finančních prostředků, ale v nefunkčních způsobech a záměrech, jak tyto peníze investovat. Na jednu stranu je zde možnost řešit reálné místní dopravní problémy, na straně druhé málo efektivní a mnohdy kontroverzní velké projekty pro tranzitní dopravu. Typickým příkladem této situace je projekt, který se nás, obyvatel Středočeského kraje, zásadně týká: středočeská část dálnice D3.

Již léta nás trápí zplodiny a hluk z tranzitní dopravy vedené skrze obce s chybějícími obchvaty na silnici I/3 i na silnicích II. tříd, špatná dostupnost Prahy způsobená katastrofálním podfinancováním krajských silnic, nekoncepční a nedostatečná veřejná doprava. Pro tyto akutní problémy není středočeská dálnice D3 s plánovaným zprovozněním až v roce 2030 reálným řešením. Navržená trasa bude vyžadovat dlouhé přivaděče, které způsobí, že silnice I/3 zůstane dál významným dálkovým tahem. Místo dostupnosti Prahy nabídne pouze propojku na pražský okruh, z nějž cesta do centra vede po D1 nebo přes dopravně kolabující městskou část Krč. Do jedinečné a ekologicky i rekreačně cenné oblasti Posázaví přivede tranzitní dopravu ze severu Evropy na její jih. Konfliktní trasování cenným územím, například poddolovaným územím Jílovska s problematickou geologií, přináší riziko, že se stavba dálnice prodraží a že se bude nadále zpožďovat.

Rizikových momentů je zde daleko více, než uvádíme. Se znepokojením však konstatujeme, že předpokládané náklady této stavby jsou vysoko nade všemi průměry srovnatelných staveb v ČR (celá D3 cca 500 mil. Kč/km, středočeská část D3 cca 1mld. Kč/km!),1 ale i sousedních zemí (v Německu v přepočtu cca 300 mil.Kč/km).

Obáváme se, že středočeská D3 opakuje scénář dálnice D8: výběr konfliktní trasy, ignorování hlasů místních obyvatele i expertů, zpoždění více než deset let a nakonec realizace problematické a výrazně předražené stavby. Zkušenosti s přípravou a financování projektů v resortu dopravy a na Ředitelství silnic a dálnic nás utvrzují v tom, že velké dopravní stavby nejsou rychlou a účinnou úlevou od zátěže území jihu Středočeského kraje od dopravních problémů.

Vážený pane premiére, žádáme Vás, aby vláda České republiky nezůstala jen u jednorázového navýšení financování pro silnice nižších tříd pro rok 2017, a aby přistoupila k důslednému přehodnocení financování dopravních staveb s cílem favorizovat stavby, jež přinesou rychlou a účinnou úlevu od dopravních problémů místo toho, aby dlouze a nákladně plánovala velké stavby, jejichž realizace je v nedohlednu.

V této souvislosti Vás za obyvatele jižní části Středočeského kraje žádáme, aby vaše vláda zastavila financování přípravy středočeské dálnice D3 v kontroverzní západní variantě, a finance, které jsou na ni alokovány, poskytla Středočeskému kraji a Ředitelství silnic a dálnic na přípravu a financování účinných řešení s krátkou dobou realizace. Žádáme vás také, aby vláda učinila další politické, organizační a finanční kroky, které pomohou kraji a obcím s řešením dopravních problémů v jižní části středních Čech. Mezi řešeními, která musí dostat prioritu před novým tranzitním tahem, jsou zejména následující:

- výstavba obchvatů obcí na silnici I/3 (Benešov, Olbramovice, Miličín) i na silnicích druhých tříd (Jílové u Prahy, Kamenný přívoz, Neveklov a další), které povede ke zrychlení spojení Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska s Prahou;
- rozšíření silnice I/3 a výstavba mimoúrovňových křižovatek;
- investice do krajských komunikací, jež jsou ve špatném stavu;
- zlepšení systémů parkování u železničních stanic na IV. železničním koridoru;
- razantní posílení a zrychlení veřejné dopravy a zlepšení její koordinace.

Věříme, že stejně jako jste se postavil za zájmy občanů při přesunu financí pro kraje v roce 2017, postavíte se i za nás v dlouhodobém hledisku. Na rozdíl od slibů dalších politiků o přínosech stavby středočeské D3 totiž přesun financí na kraje skutečně přinese účinné zlepšení dopravy.
 

Středočeská D3 a její alternativy
1. 8. 2019
Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi
Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi
22. 12. 2018
Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni…