ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

aktuality

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi

2. 9. 2020 (Dopis)

Vážený pane premiére, minimálně 11 obcí, 6 spolků a bezmála 1.500 občanů podepsaných pod peticí iniciativy Alternativa středočeské D3 požaduje zastavení problematické přípravy kontroverzního projektu středočeské D3 a bezodkladnou realizaci Alternativy 0+. Žádáme Vás, abyste ještě v kalendářním roce 2020 zajistil započetí realizace Alternativy 0+, která na rozdíl od problematické středočeské D3

 • řeší zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti na páteřní silnici I/3 a celkově zlepší dopravní obslužnost regionu na jih od Prahy, 
 • řeší příměstskou dopravu do hlavního města, což je zde hlavní dopravní problém,
 • nabízí příležitost k nemalým, avšak smysluplným investicím a vytvoření pracovních míst, 
 • nemá, na rozdíl od dálnice, odpor mezi obcemi ani spolky v dotyčném území a těžko si lze představit, že by se někdo postavil proti zlepšování průjezdnosti a bezpečnosti dopravy v již existujícím dopravním koridoru.

V dnešní době, jak sám tvrdíte při veřejných vystoupeních, je potřeba šetřit a nemůžeme si tedy dovolit nezodpovědně utratit 62 miliard, když analogické řešení vyjde řádově desetkrát levněji. 

Vyzýváme vás, abyste se zasadil o naplňování vrcholných strategických dokumentů resortu - Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013, které oba akcentují využívání stávajících koridorů a v podstatě vylučují budování souběžných komunikací s obdobnou kapacitou dopravy obsluhujících  stejná území. Oba dokumenty také shodně požadují snížení intenzity automobilové dopravy ve prospěch multimodální dopravy, nízkoemisních řešení a tzv. chytrých dopravních systémů. 

Dálnice by neulevila přetíženým silnicím od dopravy v dotyčném regionu. Naopak by indukovala další dopravu. 60–90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Okolní obce budou velmi tvrdě zasaženy při uzávěrách dálnice, okolní silnice budou v prioritě údržby až po dálnici. Uvažované připojení D3 na Pražský okruh u Jesenice, kde by mělo vzniknout celkem 8 jízdních pruhů, je nemyslitelné s ohledem na fakt, že již dnes jsou tam překračovány hlukové limity.

Po brzké dostavbě dálnice D4 (Praha–Písek– ev. České Budějovice), modernizaci IV. železničního koridoru a modernizaci silnice I/3 se stane výstavba SD3 nadbytečnou. V těsné blízkosti by se tak ocitly hned 4 paralelní kapacitní dopravní trasy vedoucí od Prahy na jih. Směřovat všechny dálniční stavby v ČR na Pražský okruh a do Prahy, která se pochopitelně snaží přílivu automobilové dopravy bránit, je zcela nevhodná, nemoderní a nadále těžko udržitelná strategie Ministerstva dopravy. Stejně tak jako rozvíjet a upřednostňovat ze všech dostupných způsobů dopravy ten nejméně efektivní, zdravotně, ekonomicky i ekologicky nejvíce škodlivý – osobní automobilovou dopravu.

Řešení AD3 nemá nahradit dálnici, ale vyřešit stávající dopravní problémy. Silnice I/3 dosud nebyla reálně zkapacitněna, jak tvrdí hejtmanka Středočeského kraje, proti které se právě i z důvodu prosazování D3 v kraji zesiluje odpor lidí. Nechceme udělat dálnici ze silnice  I/3, ale chceme ji učinit co nejdříve dobře průjezdnou a bezpečnou.

Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj se snaží prosadit moderní efektivní řešení (Alternativa 0+), které je v souladu s principy udržitelné dopravy, státní Dopravní politikou, požadavky EU a s minimálními negativními dopady na okolí. Alternativa středočeské D3 z.s. není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek. Svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. Alternativa středočeské D3 z.s. spolupracuje mimo svých petentů volněji i dalšími obcemi a řadou expertů a soudních znalců. 

Středočeská D3 (SD3) pochází ze 70. let, posouzení EIA bylo na základě dat 1960–2010, územní a další schvalovací řízení mají probíhat až po roce 2020. S ohledem na další okolnosti, zejména nekvalitní přípravu projektu a průměrnou délku výstavby dálnic v ČR, je tedy možné dokončení projektu téměř jistě až po roce 2030. Toto má být řešení pro budoucí potřeby ČR v době očekávaných zásadních změn (ekonomika, technologie, klima aj.)? SD3 považujeme za dědictví minulosti, které naráží na aktuální situaci v území, jeho potřeby a výzvy. Zastaralé je tak i usnesení vlády z r. 1999, je zde nutnost opakování EIA v některých úsecích, prodlužování platnosti EIA etc. Projekt SD3 trpí vážnými vadami, o čemž Ministerstvo dopravy veřejnosti i vládě dává nepravdivé nebo neúplné informace. Tento stav předmětnému území, jakož i vládě, rozhodně neprospěje. SD3 se dále komplikuje, prodražuje a nabírá zpoždění. Odpor proti SD3 sílí, stejně jako potřeba řešení AD3 0+. 

Proč realizovat projekt z minulého tisíciletí za každou cenu? Proč nestavět spíše stavby, které nemají tak významné vady a tak silný odpor obcí? 

Zástupci iniciativy Alternativa středočeské D3 z.s. chtějí dál jednat o řešení situace.


S úctou za iniciativu Alternativa středočeské D3

PhDr. Roman Andres, předseda spolku 
JUDr. Michal Bernard, advokát
Ing. Pavel Smutný, starosta města Jesenice 


Přílohy:

 1. infografika Alternativa 0+
 2. infografika Rizika v trase středočeské D3
 3. poznámky: TEN-T, ekonomická efektivnost SD3, rozpor SD3 s legislativou, podněty pro ministra
 4. srovnání řešení Alternativa 0+ vs. Středočeská D3


Příloha 3: poznámky a diskuse

TEN-T: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013 

o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU 

 • Analýza nákladů a přínosů souvisejících s klimatem a životním prostředím má vycházet z posouzení vlivů na životní prostředí provedeného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU – v případě SD3 tomu tak nebylo
 • materiál neuvádí jedinou zmínku o SD3 ani D4, naznačená trasa na mapě v dokumentu je ve prospěch stávající silnice I/3 

Ekonomická efektivnost SD3: 

 1. v dokumentu Studie ekonomické efektivnosti dálnice D3, stavby 301-305/I Praha-Nová Hospoda. PRAGOPROJEKT, a.s. 2015. viz str. 17. :1. 1. 1. Mezní hranicí ekonomické efektivnosti projektu pro zvýšení stavebních nákladů je jejích zvýšení o více než 16 %.
  2. Mezní hranicí ekonomické efektivnosti projektu pro změnu přínosů je jejich snížení o více než 13 %. Přínosy plynoucí z projektu jsou z velké části závislé na dopravním zatížení. Jejich zvýšení by se dalo očekávat za situace, kdy novou trasu bude využívat méně uživatelů, než je uvažováno v dopravní prognóze.
  3. No a právě pořizovací cena je dnes 60 (62) miliard Kč, jak připouští ŘSD i MD na místo uvažovaných 48 mld., které uvádí TES 2015 (ceny vč. DPH). Tedy nárůst minimálně o 25 % a překročení meze ekonomické efektivity, kterou MD deklaruje, o desítky procent! Zároveň reálné intenzity dopravy jsou nižší než predikce, intenzity mají dle odhadů dále spíše klesat.
 2. TES 2015 se opírá o data ze sčítání dopravy z roku 2010 (mezitím proběhlo sčítání 2016 a nyní probíhá sčítání, s vyhodnocením v 2021) 
 3. TES 2015 se opírá o cenové normativy (nejpozději) z roku 2015. Dnes jsou pochopitelně jiné. Bylo by zajímavé to porovnat, což jsme zatím nedělali.
 4. expertní posouzení (VÚT Brno) není vůbec nezávislé, naopak stojí na podkladech předaných objednatelem SD3 
 5. TES 2015 není žádné nezávislé posouzení ekonomické efektivity, ale účelově připravený dokument, který má ekonomicky neefektivní SD3 legalizovat, ovšem už sám o sobě ekonomickou efektivitu SD3 popírá, uvážíme-li aktuální pořizovací cenu, která neustále narůstá. Nemluvě o "nepředvídaných nákladech"(aktuálně viz např. D3 u Č. Budějovic). Pokud MD opírá záměr stavět SD3 o TES 2015, pak se opírá o vysoce neaktuální a nepravdivé podklady. 

Rozpor SD3 s legislativou

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU 22- Analýza nákladů a přínosů souvisejících s klimatem a životním prostředím by měla vycházet z posouzení vlivů na životní prostředí provedeného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050

Pařížská dohoda

Adaptační strategie ČR na změnu klimatu

vodní legislativa ČR, zákon o ochraně přírody a krajiny aj.

PROČ ODMÍTÁME DÁLNICI A POŽADUJEME ALTERNATIVU?

 1. Nejde o to, kdo by si dálnici přál či nepřál. Jsme přesvědčeni, že náklady a ztráty významně převažují ev. zisky a přínosy dálnice, a že středočeská D3 není pro obyvatele ČR prospěšná.  
 2. Dálnice je řešení pro dálkovou tranzitní dopravu – dotčené území však trápí problémy příměstské dopravy, špatná průjezdnost a bezpečnost silnice I/3 a nepropojenost obcí.
 3. Dopravní problémy v dotčeném území se musí řešit efektivně a bezodkladně. Dálnice je kontroverzní řešení, dostupné za dlouhou dobu. I bez přičinění odpůrců nebude pravděpodobně dálnice sloužit dříve, než v roce 2030.
 4. Spojení Prahy s Jihočeským krajem zajistí brzy dálnice D4, obdobně poslouží i silnice I/3 a IV. železniční koridor. Další kapacitní spojení (středočeská D3) by bylo nadbytečné. 
 5. Nikde a nikým není zaručeno snížení stávající zátěže na silnici I/3 (tzv. benešovská) v případě existence dálnice. Jaká je šance úspěšně postavit 60 km dálnice s mosty a tunely, když si ŘSD dosud neporadilo s mnohem méně náročnými obchvaty v Benešově, Olbramovicích a Miličíně? 
 6. Schvalovací proces středočeské D3 je prakticky na začátku. Záměr dosud NEPROŠEL řízením  o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů, územním řízením a nemá stavební povolení ani vypořádání vztahů s vlastníky dotčených pozemků. 
 7. Příprava středočeské D3 je dokonalou paralelou dálnice D8.  Už teď je prakticky jasné, že ev. stavba se protáhne, zkomplikuje a prodraží. Odborná revize projektu dálnice odhalila řadu fatálních technických vad, které představují značné hrozby pro okolí. 
 8. Hrozí nám katastrofální sucho. Stavba dálnice by zhoršila vodní a tepelný režim krajiny a ohrozila vodní zdroje obcí. 
 9. Alternativa, kterou prosazujeme  je dostupnější mnohem dříve, je mnohem levnější, šetrnější a technicky proveditelnější, než dálnice.  

V ČEM SPOČÍVÁ  VÝHODNĚJŠÍ ALTERNATIVA 0+?

 1. odstranění kritických míst silnice I/3 (Benešov, Olbramovice, Miličín), zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti silnice I/3 se současným vyloučením průjezdu kamionů obcemi;
 2. další úpravy cestní sítě v území: obchvaty Křešic (II/18), Jílového, řešení pro Kamenný přívoz aj.;
 3. efektivní dopravní mix a integraci moderní veřejné dopravy s individuální dopravou: P+R parkoviště u dráhy, dopravní terminály bus/vlak/os. auta/kola ve Voticích a Olbramovicích aj.

zavřít

Aktuality

Kdo když ne my, kdy když ne teď. Podáváme námitky v územním řízení.
13. 7. 2024
Teď nastal ten správný okamžik ukázat, že naši…
Rozhodující bitva začala! Územní řízení na úseku Voračice - Nová Hospoda zahájeno
21. 6. 2024
Vyzýváme vlastníky pozemků a staveb, obce, spolky…
Státní šlendrián, lobbysté a spolky
19. 6. 2024
V roce 2006, kdy se ŘSD rozhodlo vést…
Dejte nám vědět o rizicích dálnice
17. 6. 2024
V úterý 4. 6. proběhla v Červeném Újezdu beseda…
Co se stalo s Ministerstvem životního prostředí?
11. 6. 2024
A vůbec, co se stalo s námi? V roce 2020 jednali…
Proč je to teď v Jílovém jinak?
31. 5. 2024
Alternativa D3 pátrá, radí, informuje – díl 3.…
Jak se u nás stavějí dálnice
29. 5. 2024
Postup dálniční lobby je jednoduchý: na různých…
Jsou lidé v Jílovém dostatečně informováni?
6. 5. 2024
Vedení města Jílového je pro STŘEDOČESKOU D3.…
ŘSD - výrobce kvalitních špuntů
24. 4. 2024
Byli se plánovači z Ředitelství silnic a dálnic …
Šetrnost a udržitelnost ale pouze na papíře
10. 4. 2024
Podle Ministerstva dopravy hraje prim aktuální…
Dobrá zpráva! Přerušení územního rozhodnutí.
27. 3. 2024
Vydání územního rozhodnutí pro stavbu II/105…
Dobrá zpráva překvapivě z ŘSD!
27. 3. 2024
Pro modernizaci silnice 1/3, která je jedním z…
Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3
22. 3. 2024
Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem…
Bezpečnost jako argument pro výstavbu středočeské D3
17. 3. 2024
V lese nenabouráš. Další nehody a zranění na…
Vydali jsme výroční zprávu za rok 2023
16. 2. 2024
Činnost spolku v roce 2023, hodnocení a…
Poděkování příznivcům Alternativy
3. 11. 2023
Velice děkujeme všem našim příznivcům, kteří se v…
Program setkání s Alternativou 1. 11. 2023
24. 10. 2023
Milí přátelé, připomínáme blížící se setkání s…
Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
17. 10. 2023
Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí…
Podivná argumentace o stavbě dálnic v Česku
16. 10. 2023
Vybíráme z tisku (Jan Zeman - Ekolist). Autor…
Setkání s Alternativou středočeské D3
13. 10. 2023
Milí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání s…
Další dezinformace "Průlom v přípravě D3 ve středních Čechách"
12. 10. 2023
Krajský soud v Plzni včera zamítl žalobu spolků…
Alternativa středočeské D3 se transformuje a sílí!
5. 10. 2023
V souvislosti s blížícím se územním řízením…
Ministerstvo dopravy za uplynulý půlrok dvakrát překročilo svoje kompetence
22. 9. 2023
Poprvé, když prostřednictvím Ministerstva…
Nejsou peníze. ŘSD odkládá obchvaty u Budějovic na neurčito, ač jsou připraveny
24. 7. 2023
Slib vlády, že na důležité dopravní stavby se…
Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
21. 7. 2023
Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské…
Důležité pro vlastníky pozemků na trase středočeské D3
6. 6. 2023
On-line seminář: Náhrady za omezení vlastnického…
Pomozte upozornit na ohrožení unikátní krajiny Dolního Posázaví a Českého Meránu
6. 6. 2023
Hned dvě akce se konají v sobotu 10. 6. Cílem…
Ještě k vyhlášce, která navyšuje hlukové limity na silnicích a dálnicích
5. 6. 2023
Hezky se nám k tomu vyjádřili představitelé vlády.
Úředník ŘSD získal desítky milionů sekáním trávy
22. 5. 2023
Podle portálu Seznam.cz za systém, který roky…
Zločinné spolčení na ŘSD
18. 5. 2023
Detektivové Národní centrály organizovaného…
Zpravodaj AD3 č. 55 právě vyšel
20. 4. 2023
Vybíráme pro vás článek: Zmatek s příchutí salámu.
Zpravodaj AD3 č. 54 právě vyšel
26. 2. 2023
Uvnitř najdete: Setkání představitelů obcí s…
Krajina logistických hal
20. 2. 2023
Zamoření krajiny logistickými halami - zejména v…
Kritici středočeské D3 se kvůli uděleným výjimkám odvolali k soudu
13. 2. 2023
Kritici středočeské dálnice D3 se odvolali k…
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
13. 2. 2023
Dokument Situační zpráva o přípravě „Silnice I/3…
Obce z Posázaví boj proti dálnici D3 nevzdávají
7. 2. 2023
Přinášíme Vám článek o boji proti dálnici D3,…
Alternativa D3 hledá zkušeného fundrisera
30. 1. 2023
Hledáme zkušeného člověka pro fundrising a…
Výroční zpráva Alternativy za rok 2022
27. 1. 2023
Alternativa D3 vydala výroční zprávu za rok 2022.
Alternativa středočeské D3 reaguje na netransparentní postup Ministerstva dopravy otázkami
19. 1. 2023
Jednání ministra dopravy se starosty obcí za…
Ministr dopravy Kupka míří do Jílového
16. 1. 2023
Ve čtvrtek 19. ledna od 12 hodin se uskuteční v…
ŘSD tlačí na vlastníky pozemků s tím, že je rozhodnuto, a opět mlží
9. 1. 2023
V současné době zástupci investora stavby (ŘSD)…
Odborný posudek, který jsme nechali vypracovat, odhaluje zásadní nedostatky v DUR
25. 10. 2022
Víte jak probíhá příprava projektu středočeské D3…
Vymění jílovští čistý vzduch za rychlejší dopravu na pražský okruh?
6. 10. 2022
Podle politické reprezentace města Jílového si…
Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
27. 9. 2022
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované…
Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
9. 6. 2022
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice…
Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
20. 5. 2022
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální…
Salámová metoda? Hra na jistotu.
27. 4. 2022
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce…
O propadlé EIA informuje nasregion.cz
15. 4. 2022
Další komplikace pro středočeskou část D3. V…
Další ohlas na naší tiskovou zprávu na Novinky.cz
13. 4. 2022
Titulek článku zní: stavba dálnice Posázavím…
Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o…
Plánovaná D3 nespadne, slibují silničáři. ŘSD tvrdí, že se s riziky vypořádá
1. 3. 2022
Toto je název článku, který vyšel na Idnes…
Je jednání Alternativy SD3 projevem NIMBY efektu?
16. 2. 2022
V nedávném článku o středočeské dálnici D3 v…
"Chráníme 60 km české krajiny před přívalem kamionů a developerů"
25. 1. 2022
To je motto naší výzvy pro získávání prostředků…
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost Alternativy středočeské D3 v roce 2021
21. 1. 2022
Velmi si vaší podpory ceníme, bez ní bychom…
Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Hotovo ještě zdaleka není
6. 1. 2022
Hotovo: Soud potvrdil vedení dálnice D3 přes…
Vánoční nadílka úředníků
5. 1. 2022
Dne 22.12. (!) byla zveřejněna další objemná…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Pojďme k volbám. AD3 volí PirSTAN.
6. 10. 2021
již jen dny nás dělí od možná nejdůležitějších…
Právě vyšel Zpravodaj AD3 č. 39
7. 9. 2021
Uvnitř najdete Dopravní žurnál babky kořenářky č.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 5 právě vyšel
7. 9. 2021
Neotřelé zpravodajství babky kořenářky z dopravní…
USILUJME O ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
13. 8. 2021
Nemůžeme dovolit utratit 62 miliard za…
ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ NA JIH OD PRAHY
12. 8. 2021
Řešení dopravních problémů v území na jih od…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
Převáží nakonec reálný pohled na věc?
2. 6. 2021
Dostavba dálnice mezi Pískem a Příbramí může…
Děkujeme pane Hruško, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy...
19. 5. 2021
S lístostí oznamujeme, že koncem března podlehl…
Pozor na PPP projekty
15. 5. 2021
Jak jsme již informovali, Ministerstvo dopravy a…
Dostavba D4 je nyní finančně pokryta
15. 5. 2021
Dálnice D4 z Prahy do Písku by měla být dokončena…
Dvě mouchy jednou ranou zřejmě neplatí pro dvojministra Havlíčka
15. 5. 2021
Problémy se mu kupí jak na Ministerstvu průmyslu…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
Radek Mátl: Pokud by vázla stavba D3, musel by se zřejmě vybudovat obchvat Miličína
18. 4. 2021
Pokud by se dlouho nedařilo postavit středočeskou…
Začíná stavba obchvatu Olbramovic na I/3
16. 4. 2021
U Olbramovic se poprvé koplo. Po 30 létech čekání…
Chválíme nové vedení Středočeského kraje za podporu rozumné dopravy
10. 4. 2021
Již léta panuje před nádražím v Olbramovicích…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Zpravodaj AD3 č. 34 právě vyšel
11. 3. 2021
Aktuální zprávy ohledně dění kolem středočeské D3.
Nový jižní tah - premiéra hudebního klipu
22. 12. 2020
Pozor, už je to tady! Zveme Vás tímto na on-line…
Pošlete připomínky k nové Dopravní politice ČR!
21. 12. 2020
Nejpozději do 6. 1. 2021 (ale raději o pár dní…
Žádost obcím o spolupráci při zlepšování dopravy
21. 12. 2020
Vyzvali jsme obce ke spolupráci na prosazovaní…
Výzva zaznamenejme minutku klidu
28. 10. 2020
Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk…
Potíže růstu, nebo růst potíží?
5. 10. 2020
Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých…
Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!
30. 9. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Pokrytci
29. 9. 2020
Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Byli jsme poškozeni v médiích
25. 9. 2020
Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi
2. 9. 2020
Vážený pane premiére, minimálně 11 obcí, 6 spolků…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Žádáme hejtmanku a ministra dopravy o naplňování Dopravní politiky ČR
20. 8. 2020
Žádejte hejtmanku a ministra dopravy o naplňování…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3 a její alternativy
1. 8. 2019
Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi
22. 12. 2018
Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…